Elektrik Yöntemler (DES-ERT-IP)

       
         
Yeraltı araştırmalarında uzun yıllardır yaygın olarak kullanılan bir jeofizik arama yöntemdir. Doğal (Self Potansiyel)  ve yapay elektrik yöntemler olarak iki guruba ayrlabilir.  Özellikle Yeraltısuları, Mineral ve Jeotermal enerji Kaynaklarının araştırılması, Maden araştırmalarında çok sık kullandığımız yöntemlerden biridir.

Çalışma amacına bağlı olarak Düşey Elektrik Sondaj, Elektrik Profil (Çok Kanallı Elektrik Tomografi), Miselemase en sık kullandığımız ölçüm tekniklerdendir.
       Elektrik Yöntemler


       - Self Potansiyel (Doğal Kaynaklı),
       - Yapay Kaynaklı Özdirenç Yöntemi,
       - Yapay Kaynaklı Indüklem Polarizasyon Yöntemi (Zaman Ortamı - şarjıbilite, Frekans Ortamı (%IP etkisi),

Saha koşulları, araştrıma derinliği ve çalışma amacına bağlı olarak aşağıda belirttiğimiz ana başlıklar altında Elektrik yöntemleri etkili olarak kullanmaktayız

       A-) Jeotermal, Mineral ve Yeraltısuyu Kaynaklarının Araştırılması

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Rezervuar Kaya Derinliğinin belirlenmesi,
- jeotermal/Mineral-Yerlatısu kaynaklarının yayılımın belirlenmesi,
- Hidrojeolojik yapını, stratigrafik ve tektonik yapının aydınlatılması,
- Optimum verim elde edilebilecek Yeraltısuyu Üretim Sondaj Kuyu Yerinin belirlenmesi,
- Tuzlu su girişim sınırının belirlenmesi.

       B-) Mühendislik - Jeoteknik Problemlerin Çözümü:

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Yeraltı su seviyesinin belirlenmesi,
- Dolgu kalınlığı ve anakaya seviyesinin belirlenmesi,
- Heyelan ve kayma geometrisinin ortaya çıkarılması,
- Paleosismolojik çalışmalarda örtü kalınlığı, fayların belirlenmesi, tranşe kazıların belirlenmesi
- Yapı yeri seçiminde karstik boşluklar ve dağılımların belirlenmesi,
- Obruk vb karstik yapıların yayılımın belirlenmesi,
- Yol-Tünel güzergah seçiminde Jeolojik-Jeoteknik profilin ortaya çıkarılması,

       C-) Maden Araştırmalarında:

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Metalik, Hidrokarbon (Kömür), I. -  V. grup maden araştırmaları
- Örtü kalınlığının belirlenmesi,
- Maden yataklanma şeklinin (disemine /damar vb) belirlenmesi
- Görünür rezerv hesaplamaları için 2B ve 3B model elde edilmesi,
- Blok veriminin araştırlması, ayna ilerleme yönünün belirlenmesi 

       D-) Çevre Araştırmalarında

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -Toprak kirliliğinin yayılımılının araştırlması,
- Tuzlu su grişiminin belirlenmesi,
- Çöp vb depolama alanlarının yer seçiminin yapılması veya bu depolama alanlarından çevre sızıntılarının olup olmadığının araştırılması

       E-) Hasarsız Yapı Kalite Kontrolü:

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Donatı tespiti,
- Beton içindeki çatlakların belirlenmesi,

       F-) Jeolojik Araştırmalar

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Jeolojik harita ve kesitlerin oluşturulmasında, birimlerin dokanak sınırlarının belirlenmesinde,
- Dolgu kalınlığının ortaya çıkarılmasında,
- Jeolojik birimlerin düşey ve yanal yöndeki değişimlerin belirlenmesi ile Stratigrafik ve Tektonik yapının Aydınlatılması,

       G-) Arkeolojik Araştırılmasında

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ERT ( Çok kanallı Elektrik Elektrik Özdirenç Tomografi) tekniği ile arkeolojik araştrımalarda başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir.
- Örtü kalınlığının belirlenmesi,
- Mimari yapının ortaya çıkarılması,
- 2B ve 3B modellerin elde edilmesi,

            

Yeraltı araştırmalarında 30 yılı aşkın deneyimli personellerimiz ile siz değerli müşterilerimizin çözüm ortağı olmaktan kıvanç duyarız.

Copyright © 2020 PM Prestij Mühendislik. Tüm hakları saklıdır.